Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Verkoop.

Music and GIg

 

Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet via de webshop, afgegeven offertes van Music and GIg, hierna te noemen MaG en tevens op alle, al dan niet via de webshop gesloten, overeenkomsten tussen MaG en een contractspartner, hierna te noemen: “wederpartij”.

2.    Door het verstrekken van een opdracht verklaart wederpartij zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van wederpartij zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Overeenkomst

3.    Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door MaG.

4.    Alle transacties tussen MaG en wederpartij worden beschouwd als B2B transacties.

5.    MaG is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk acht ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

Offertes en prijslijsten

6.    Alle offertes en prijslijsten van MaG zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes van MaG zijn, gerekend vanaf de datum dat deze zijn uitgebracht, veertien dagen geldig, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7.    Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. MaG behoudt zich het recht voor de prijzen zoals weergegeven in de offerte en prijslijsten te allen tijde – tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden – te mogen wijzigen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van valutawijzigingen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

8.    Door MaG aan wederpartij verstrekte prijslijsten, offertes, toelichtingen en bevestigingen zijn vertrouwelijk en mogen derhalve niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt. Alle schade die MaG lijdt doordat wederpartij in strijd met deze bepaling handelt, zal volledig op wederpartij worden verhaald.

Levering en risico

9.    Opgegeven (op-)levertijden gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Aflevering van producten door MaG en de overgang van het risico daarvan, vindt plaats af magazijn/bedrijf MaG. Op het moment dat de producten het magazijn/bedrijf van MaG verlaten gaat het risico van de producten over op wederpartij.

11. Transport vindt altijd plaats voor rekening en risico van wederpartij ook in het geval wederpartij MaG opdracht geeft het transport te verzorgen. Dit geldt tevens wanneer vervoerder aangeeft dat vervoersschade voor rekening en risico van afzender (MaG) komt.

Betaling

12. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij levering plaats te vinden.

13. Indien wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is wederpartij onmiddellijk in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling door MaG is vereist. Wederpartij is in dat geval naast de wettelijke handelsrente, eveneens buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke kosten in afwijking van art. 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 100,00 voor iedere gedeeltelijk, of volledig, onbetaald gelaten factuur.

14. Betaling geschiedt steeds zonder recht op opschorting en/of verrekening, tenzij de tegenvordering waarmee wederpartij wil verrekenen schriftelijk door MaG is erkend.

15. Door wederpartij gedane (deel-)betalingen strekken, ongeacht een door wederpartij vermeld kenmerk, eerst ter afdoening van de langst openstaande factuur.

Garantie, gebreken en klachtplicht

16. MaG garandeert dat door haar geleverde zaken, werkzaamheden en/of diensten geschikt zijn voor de door MaG beoogde toepassingen, die volgen uit de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Verdergaande garanties worden door MaG slechts verstrekt voor zover dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.

17. Indien sprake is van fabrieksgarantie en/of productaansprakelijkheid, is enkel de fabrikant aansprakelijk.

18. Indien een overeenkomst MaG verplicht tot aflevering van producten, dienen zichtbare gebreken door wederpartij direct bij ontvangst te worden vermeld op het (digitale) afleverdocument. Dit kan o.a. maar niet uitsluitend het vervoersdocument of de pakbon zijn. Tevens dient schriftelijk (email) bij MaG melding te worden gemaakt van de gebreken.

19. Overige (verborgen) gebreken dienen door wederpartij binnen 24 uur nadat dergelijke gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk (email) bij MaG te worden gemeld. MaG hanteert een korte klachttermijn omdat niet tijdig klagen grote gevolgschade met zich mee kan brengen, hetgeen enkel met deze korte klachttermijn kan worden voorkomen.

20. Meldingen van gebreken die niet zijn voorzien van de originele aankoopfactuur worden door MaG niet in behandeling genomen.

21. Wederpartij heeft geen recht op herstel van gebreken voor zover deze zijn op systemen en apparaten die geleverd zijn in een project dat reeds is opgeleverd en waar een acceptatieformulier oplevering voor is getekend.

22. Indien wederpartij de mededeling heeft gedaan en de goederen daadwerkelijk niet aan de gegarandeerde eisen voldoen of gebreken vertonen is MaG verplicht, ter hare keuze, de goederen voor haar rekening te repareren of te vervangen. Alle logistieke kosten gemoeid met reparatie, vervanging of herstel komen voor rekening en risico van wederpartij.

23. Een beroep op het recht van reclame heft de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

Overmacht

24. In situaties van overmacht is MaG gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van deze situatie. Onder situaties van overmacht worden onder meer verstaan alle situaties die ten tijde van het sluiten van een overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van MaG liggen. In geval van overmacht heeft wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

25. Noch MaG, noch derden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, zijn jegens wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van enige schade, direct of indirect, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Een en ander behoudens schade ontstaan door opzet of grove schuld zijdens MaG.

26. De aansprakelijkheid van MaG wordt beperkt tot het factuurbedrag ter zake de betreffende opdracht. Indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

27. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien MaG voor desbetreffende schade is verzekerd, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de assuradeur uit te keren bedrag. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt voor wederpartij ter inzage op het kantoor van MaG.

Bedenktijd en herroepingsrecht

28.U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@musicandgig.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

29. MaG is verplicht de bestelde goederen binnen 30 dagen te leveren. Mocht MaG hierin in gebreken blijven dan heeft u het recht de bestelling kostenloos te annuleren.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

30. MaG heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door haar geleverde producten ter zake de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door MaG krachtens overeenkomst(en) aan wederpartij geleverde producten of krachtens een overeenkomst(en) ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. In geval tussen MaG en wederpartij opeenvolgend en/of regelmatig transacties tot stand komen, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas op het moment dat wederpartij alle vorderingen van MaG heeft voldaan. Wederpartij is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.

31. MaG heeft een retentierecht op aan haar ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval MaG daarop een beroep doet, vervalt dit recht niet door het stellen van zekerheid door wederpartij.

Toepasselijk recht

32. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen (Weens Koopverdrag). De exclusieve bevoegdheid ter zake van geschillen tussen MaG en wederpartij komt toe aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen (Nederland) onverminderd het recht van MaG om voor een andere rechtbank, zo nodig een ander land, te kiezen.